Εκπνέει σε 6 ημέρες η προθεσμία για την οικειοθελή αποκάλυψη εισοδημάτων

Η καταληκτική προθεσμία για την οικειοθελή αποκάλυψη φορολογητέας ύλης εκπνέει την προσεχή Δευτέρα 2 Οκτωβρίου, κάτι που σημαίνει πως οι ενδιαφερόμενοι έχουν περιθώριο έξι ημερών για να υπαχθούν σε αυτή, καθώς δεν έχει ξεκαθαριστεί το αν θα δοθεί εκ νέου παράταση στην καταληκτική ημερομηνία.

Οι φορολογούμενοι που «ξέχασαν» να εμφανίσουν στην εφορία με τη ρύθμιση της οικειοθελούς αποκάλυψης όλα τα εισοδήματά τους έχουν ακόμη μια ευκαιρία. Μπορούν να υποβάλουν για δεύτερη φορά τροποποιητικές δηλώσεις. Προϋπόθεση ωστόσο είναι με τη νέα δήλωση να μη μειώνεται η φορολογητέα ύλη και κατά συνέπεια το συνολικό ποσό των οφειλόμενων φόρων. Πιο συγκεκριμένα μπορούν να υποβληθούν:

Νέα τροποποιητική: Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος έχει ήδη υποβάλει δήλωση για οικειοθελή αποκάλυψη φορολογητέας ύλης δύναται να υποβάλει νέα τροποποιητική (συμπληρωματική), χρεωστική ή μηδενική, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας επικαλούμενος τις ευεργετικές διατάξεις του νόμου. Ωστόσο ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί δεν επιστρέφονται καθώς δεν δύναται να υποβληθεί εκ των υστέρων τροποποιητική (ανακλητική) δήλωση φορολογίας με σκοπό την επιστροφή καταβληθέντος φόρου. Αντίθετα, μπορεί να υποβληθεί τροποποιητική δήλωση με σκοπό να διορθωθούν λάθη που έχουν προκύψει κατά την υποβολή προγενέστερης δήλωσης με βάση τις διατάξεις του νόμου αυτού, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα προκύπτει επιστροφή καταβληθέντος φόρου.

Δηλώσεις φορολογία εισοδήματος: Δεν υπάγονται στη ρύθμιση αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με τις οποίες δηλώνεται ζημία της χρήσης στην οποία αφορά η δήλωση, ανεξάρτητα αν από τη δήλωση προκύπτει παράλληλα και υποχρέωση καταβολής τέλους ή εισφοράς (π.χ. τέλος επιτηδεύματος, τέλος χαρτοσήμου), εκτός αν με αυτές μειώνεται η ζημία που είχε δηλωθεί με την αρχική δήλωση. Επίσης στις ρυθμίσεις δεν δύνανται να υπαχθούν οι σύζυγοι ή συγγενείς των προσώπων της παραγράφου αυτής (πρωθυπουργοί, υπουργοί κ.λπ.), εξ αίματος ή και εξ αγχιστείας μέχρι και β’ βαθμού, σε ευθεία γραμμή και εκ πλαγίου.

Ποσά από δωρεές - γονικές παροχές: Οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλουν εκπρόθεσμη αρχική ή τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και να δηλώσουν ποσά που προέρχονται από δωρεά ή γονική παροχή. Ωστόσο τα ποσά αυτά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη ή τον περιορισμό της διαφοράς μεταξύ πραγματικού και τεκμαρτού εισοδήματος. Τα ποσά αυτά δύνανται να χρησιμοποιηθούν κατά περίπτωση για τα επόμενα έτη (από το έτος υποβολής της δήλωσης και μετά). Επίσης, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύεται το πραγματικό γεγονός της δωρεάς ή της γονικής παροχής (π.χ. αναλήψεις και καταθέσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς) μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την δικαιολόγηση της πηγής προέλευσης των σχετικών κεφαλαίων.

Δηλώσεις φορολογίας κεφαλαίου: Στην περίπτωση υποβολής νέας δήλωσης έπειτα από υποβολή δήλωσης που έχει ήδη υπαχθεί στις διατάξεις της οικειοθελούς ως προς τα δηλωθέντα με τη δήλωση αυτή δεν επιτρέπεται στο μέλλον η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης με την οποία ανακαλείται η υποβληθείσα με τη δήλωση ή μειώνεται η φορολογητέα ύλη ή αξία των δηλωθέντων (ακόμη και στην περίπτωση που ο φορολογούμενος δεν είχε υποβάλει αίτηση για διαγραφή της διαφοράς του πρόσθετου φόρου για τις φορολογίες ΕΤΑΚ και ΦΑΠ). Στις περιπτώσεις που η δήλωση υποβάλλεται χειρόγραφα, ο αρμόδιος προϊστάμενος ΔΟΥ απορρίπτει την τροποποιητική δήλωση ως προς τα ακίνητα αυτά, ενημερώνοντας εγγράφως τον φορολογούμενο για την απόρριψη και, εφόσον ζητείται η χορήγηση πιστοποιητικών ΕΝΦΙΑ αυτά χορηγούνται με βάση την περιγραφή και αξία του ακινήτου όπως αυτή προκύπτει από τις δηλώσεις που είχαν υποβληθεί με τη χρήση των ευνοϊκών διατάξεων της ρύθμισης.

Δηλώσεις πληροφοριακού χαρακτήρα: Αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις των καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, πελατών και προμηθευτών των ετών 2014, 2015 υποβάλλονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω Taxisnet. Διευκρινίζεται ότι η υπαγωγή στις διατάξεις της οικειοθελούς δηλώσεως πληροφοριακού χαρακτήρα, από τις οποίες δεν προκύπτει απόκρυψη φορολογητέας ύλης (όπως δηλώσεις παύσης εργασιών), δεν αποκαθιστά παραβάσεις όπως αυτές της μη διαφύλαξης βιβλίων, στοιχείων ή ΦΗΜ, μη προσκόμισης βιβλίων κ.λπ., για τις οποίες επιβάλλονται οι σχετικές κυρώσεις. Οι αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας των οποίων η προθεσμία υποβολής είχε λήξει μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου 2016 υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής της ΑΑΔΕ. Σε κάθε περίπτωση, η αρμόδια ΔΟΥ δεν επιβάλλει πρόστιμα για τις παραπάνω δηλώσεις.